ბარათი

ბარათის ტიპი Visa Classic
ბარათის ვალუტა ლარი
ბარათის მომსახურების საკომისიო უფასო
ბარათის დამზადება უფასო
ბარათის მოტანა უფასო
დაზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგენა 10 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება:
თიბისი ბანკი, ვითიბი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ბაზის ბანკი
0.20% მინ. 0.2 GEL
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: სხვა ბანკის ბანკომატები 2.00% მინ. 6.00 ლარი
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 5,000 ლარი
კვირის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 25,000 ლარი
ბარათით გადახდის კვირის ლიმიტი 50,000 ლარი
ბარათიდან ბარათზე გადარიცხვის საკომისიო 20 ლარის ჩათვლით უფასო
ბარათიდან ბარათზე გადარიცხვის საკომისიო 20-დან 500 ლარის ჩათვლით 0.70 ლარი
ბარათიდან ბარათზე გადარიცხვის საკომისიო 500 ლარზე ზევით 1 ლარი

სესხი

საპროცენტო განაკვეთი წლიური 14%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 15%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 100 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა 8,000 ლარი
სესხის ვალუტა ლარი
სესხის მინიმალური ვადა 1 (ერთი) თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა 36 (ოცდათექვსმეტი) თვე
სესხის გაცემის საკომისიო უფასო
პირგასამტეხლო სესხის წინასწარ დაფარვაზე უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო უფასო
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.2% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა 200 ლარი

P2P გადარიცხვები

გადარიცხვის საკომისიო 20 ლარის ჩათვლით უფასო
გადარიცხვის საკომისიო 20-დან 500 ლარის ჩათვლით 0.70 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო 500 ლარზე ზევით 1 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 1500 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი 5000 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 50 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი 200 ლარი

გადახდები

მობილური ბალანსის შევსება უფასო
კომუნალური გადასახადების გადახდა 0.5 ლარი
;